K Hrnčířům 96, Praha 4 - Šeberov

Naše zásady ochrany osobních údajů

Společnost Di Carlo, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Šeberov, K Hrnčířům 96, PSČ 14900, identifikační číslo: 28486978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145151 (dále jen „Di Carlo“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů

Osobní údaje
Di Carlo získává osobní údaje uživatelů webové stránky www.dicarlo.cz (dále jen „webové stránky“) v rozsahu dat registračních, rezervačních, kontaktních a objednávkových formulářů (dále jen „formulářů“) dostupných on-line na webových stránkách.

Oprávnění Di Carlo ke zpracování osobních údajů
Di Carlo je i bez souhlasu uživatelů oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje z titulu (i) zajištění řádného fungování webové stránky a plnění práv a povinností Di Carlo vůči uživatelům webové stránky a (ii) oprávněných zájmů Di Carlo (např. zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách Di Carlo, předcházení hackerských útoků a podobně), a to nejméně po dobu 2 let od prvního využití či návštěvy webové stránky či použití formulářů. Di Carlo je také oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených Di Carlo veřejnoprávními předpisy.

Di Carlo je dále oprávněna zpracovávat některé osobní uživatelů webové stránky na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě, že jí tento souhlas byl udělen.

Di Carlo je oprávněna osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, dále pro účely realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci webové stránky a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané Di Carlem či ve spolupráci s partnery Di Carlo a analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování v rámci webové stránky spočívající především ve vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající ve vyhodnocování některých osobních aspektů uživatelů webové stránky jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje Di Carlu efektivně komunikovat s uživateli webové stránky, zejména je oslovovat s přesněji cílenou nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále Di Carlo oprávněna provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv fyzického zásahu osoby – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního uživatele webové stránky (automatizované rozhodování). Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod uživatelům webové stránky. V důsledku toho mohou jednotliví uživatelé webové stránky obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným uživatelům webové stránky.

Ve výjimečných případech je Di Carlo oprávněná provádět zpracování osobních údajů fyzicky.

Předávání osobních údajů
Di Carlo může osobní údaje předávat třetím stranám (i) za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, (ii) pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování webových stránek, (iii) provozovnám Di Carlo (iv) dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Di Carlo mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Práva uživatelů webových stránek
Každý uživatel webových stránek, který poskytl Di Carlu své údaje, má právo

  • požadovat od Di Carla přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možno elektronicky, na e-mailové adrese info@dicarlo.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti Di Carlo.

 

Každý uživatel webových stránek, který poskytl Di Carlu své osobní údaje, má také právo

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.
 

Uvedená práva mohou uživatelé webových stránek uplatnit na e-mailové adrese: info@dicarlo.cz